Q หากต้องการใช้สินค้า WINDSOR แต่เกินงบประมาณสามารถทำอย่างไรได้บ้าง?
 
                                                                                                                                    
A
สินค้า WINDSOR ในแต่ละรูปแบบบานมีราคาไม่เท่ากัน หลายๆ กรณี ลูกค้านำแบบจากสถาปนิก, โครงการ, หรือบริษัทรับสร้างบ้านต่างๆ มาตีราคาหน้าต่างแล้วมีราคาแพง แต่สามารถปรับแบบให้มีราคาที่เหมาะสมได้ โดยควรปรึกษากับพนังงานของเครือข่าย WINDSOR โดยเบื้องต้นแล้วระดับราคาของประตูหน้าต่าง WINDSOR และประตูหน้าต่างทั่วไปเป็นดังนี้
  1. ประเภทบานเปิดและบานกระทุ้ง จะมีราคาสูงที่สุด
  2. รองลงมาคือประเภทบานเลื่อน
  3. ราคาต่ำที่สุดคือบานช่องแสงติดตาย
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและความหนาของกระจกที่เลือกใช้ด้วย)
   
   
           
             


 
Current Pageid = 89