Q ข้อห้ามในการทำความสะอาดไวนิล คืออะไร?
 
                                                                                                                                    
A
ห้ามใช้ทินเนอร์เช็ดเนื่องจากมีฤทธิ์กัดผิวไวนิล ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดไวนิลโดยเฉพาะ
   
   
           
             


 
Current Pageid = 96